jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 21 czerwca 2024

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miejskiej Górki absolutorium

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miejskiej Górki absolutorium - zdjęcie

20 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń radnych. Podczas obrad Rada Miejska w Miejskiej Górce wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miejskiej Górki w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2023 rok.

Przed udzieleniem absolutorium Burmistrz  Miejskiej Górki Karol Skrzypczak złożył radzie informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował również o aktualnych inwestycjach i tych, które rozpoczną się w najbliższym czasie. Następnie przedstawił Raport o stanie Gminy Miejska Górka za 2023 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. W wyniku przeprowadzanego głosowania radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2023 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński. Następnie Urszula Dupiczak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2023 rok oraz tę najważniejszą - w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 Radni podjęli także uchwały w sprawie:

a) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
d) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja elewacji budynku kościoła pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce",
e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Przewozy szkolne i przedszkolne w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2024/2025”,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
g) zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami,
h) wskazania członków organu stanowiącego Gminy Miejska Górka do składu Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
i) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejska Górka do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.