jakość powietrza dofinansowanie fundusz

RODO

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Kontakt

do Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Miejskiej Górce, reprezentowany przez Burmistrza Miejskiej Górki.

 Adres siedziby: ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

Tel. 65 54 74 507

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

iod@comp-net.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Pobieranie podatków i opłat – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, w tym w szczególności:

·   ustalenie wysokość podatków oraz opłat;

·   prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów  w tym ewidencję podatkową oraz ewidencję księgową;

·   prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowe;

·   w razie zaistnienia konieczności - kontrola podatkowa i dochodzenie należności;

·   rozliczanie wniesionych opłat;

·   wystawianie zaświadczeń na wniosek płatnika;

·   działania informacyjne

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO[2]

Rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu ustalenia limitu oraz dokonania zwrotu podatku akcyzowego, a także celach sprawozdawczych z nim związanych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także poborem, windykacją i egzekucją opłaty

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustalenie warunków zabudowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rejestracja działalności gospodarczej – przyjęcie wniosku i przesłanie do CEiDG

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zajęcie pasa drogowego – wydanie opinii w sprawie lokalizacji inwestycji
w pasie drogowym

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ochrona środowiska i przyrody:

wydawanie decyzji ws. wycinki drzew, usuwania azbestu, , wnioski o dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków i na poprawę jakości powietrza, wydawanie decyzji środowiskowych, monitorowanie zanieczyszczeń, prognozy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gospodarka wodna:

wydawanie opinii ws. studni głębinowych, pozwolenia wodno-prawne, decyzje w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gospodarka nieruchomościami:

sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, nabycie nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kwalifikacja wojskowa. Realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych na rzecz obrony kraju.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zamówień publicznych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO[3]

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ewidencja ludności – w zakresie dokumentów i zbiorów prowadzonych przez Wójta/Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z:

·   nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

·   zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

·   zmianą obywatelstwa,

·   wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

·   zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·   obowiązkiem meldunkowy,

·   usunięciem niezgodności w danych,

wydaniem zaświadczenia,

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dowody osobiste - w zakresie dokumentów i zbiorów prowadzonych przez Wójta/Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z wydaniem dowodu osobistego, unieważnieniem w związku ze zgłoszeniem utraty, uszkodzenia, zmiany danych w nim zawartych, upływu terminu ważności, utraty obywatelstwa oraz wydania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Akty stanu cywilnego - w zakresie dokumentacji i zbiorów prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego w celu realizacji zadań związanych z:

• sporządzeniem aktów urodzenia dziecka, małżeństwa, zgonu,

• zmiana imion i nazwisk

• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,

• wydania odpisu aktu stanu cywilnego,

·   • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obsługa posiedzeń Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nagrywanie posiedzeń Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych do celów kontaktowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i ich publikacją

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Realizacja procesu rekrutacji oraz odbywania stażu w Urzędzie oraz praktyki zawodowe

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Udostępnianie informacji publicznej i o środowisku

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, w szczególności jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 2. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa;
 3. banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 5. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego - w tym w szczególności usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
 6. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Administrator poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia go z tego obowiązku.

 

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane
  w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
 4. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu
  jej odwołania.
 5. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed
  1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa);

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

 

Niepodanie danych osobowych w  będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane,
w szczególnych przypadkach ich nie podanie nie wpływa na tok oraz wynik prowadzonego postępowania, w szczególności
w procedurach podatkowych i naliczaniu opłat lokalnych.

 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

[2] Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Klauzule informacyjne - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
 

Publikujemy klauzule informacyjne, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

Klauzula informacyjna (prawo o aktach stanu cywilnego) - pobierz
Klauzula informacyjna (ewidencja ludności) - pobierz
Klauzula informacyjna (dowody osobiste) - pobierz