jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://miejska-gorka.pl/

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Może występować brak list nieuporządkowanych i uporządkowanych.
 • Może występować brak opisów alternatywnych
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (format doc., pdf. i inne) są dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików lub skanów są pliki w formacie doc.
 • W niektórych artykułach/plikach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej tekstu.
 • Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie napisane są w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym w powstałych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty i nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 • Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 • Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Może występować brak list nieuporządkowanych i uporządkowanych.
 • Może występować brak opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (format doc., pdf. i inne) są dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików lub skanów są pliki w formacie doc.
 • W niektórych artykułach/plikach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej tekstu.
 • Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie napisane są w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym w powstałych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty i nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 • Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http:////checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=477f3b10-10b4-4bbc-bd9c-8b80d6e96292

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elwira Szymańska, elwira.szymanska@miejska-gorka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 54 74 507 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze - główne od ul. Rynek 33, dwa pozostałe od ul. Adama Mickiewicza i Placu 700-lecia. Dla Klientów przeznaczone jest wejście od ul. Rynek 33.
  do części korytarza prowadzą schody (3 stopnie)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (65) 54 74 507

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący do biur oraz schody prowadzące na pierwsze piętro. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów. Na końcu korytarza po lewej stronie znajduje się wejście na klatkę schodową.
 • Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym.
 • Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.
 • Urząd Miejski w Miejskiej Górce, zgodnie z art. 11 (stawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług osoby władającej Systemem Językowo - Migowym (SJM) pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonań za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje