jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.miejska-gorka.pl

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre dokumenty/wnioski PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych. Sukcesywnie dokumenty te będą poprawiane.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elwira Szymańska, elwira.szymanska@miejska-gorka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 54 74 507 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Rynek 33,
63-910 Miejska Górka

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 8 metrów.
 • Parking jest płatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (65) 54 74 507.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący do biur oraz schody prowadzące na pierwsze piętro. Wzdłuż korytarza, po prawej stronie, znajdują się drzwi do biur. Pod lewą ścianą korytarza znajdują się stoliki i krzesła. Na końcu korytarza, po lewej stronie, znajduje się wejście na klatkę schodową.
  Sekretariat znajduje się na końcu korytarza pierwszego piętra. Prowadzą do niego schody znajdujące się bezpośrednio przy wejściu głównym. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą poruszać się po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.
  Przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line. Urząd Miejski w Miejskiej Górce, zgodnie z art. 11 (stawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług osoby władającej Systemem Językowo - Migowym (SJM) pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonań za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 18 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..