jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 26 maja 2023

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie - zdjęcie

Burmistrz Miejskiej Górki informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce rozpoczną wkrótce  kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Miejska Górka, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele/posiadacze nieruchomości są zobowiązani do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do wywozu nieczystości płynnych oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Miejska Górka:

- częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do bieżących potrzeb danego gospodarstwa domowego, uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zużywanej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej niż raz na kwartał.

- osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie
z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż 1 raz w roku, chyba że producent zaleca inaczej.

- nieczystości ciekłych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie wskazujemy, że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy gminy Miejska Górka, którzy dotychczas nie zgłosili posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków (druki do pobrania w załączniku).