Interaktywna mapa
REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIEJSKIEJ GÓRCE

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej "Ośrodkiem" jest Gminną Jednostką Organizacyjną działającą w oparciu o:
            - przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami),
            - przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414  z późniejszymi zmianami),
            - przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 21, poz.124 z późniejszymi zmianami),
            - statut Ośrodka Pomocy Społecznej,
 
§ 2
 
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej zwany dalej Regulaminem określa:
1.    zakres działania i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej,,
2.    organizację Ośrodka,
3.    zasady funkcjonowania Ośrodka,
4.    zakres działania Kierownika Ośrodka i poszczególnych pracowników.
 
 § 3
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1.    Ośrodku należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce,
2.    Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ,
3.    Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Miejskiej Górce,
 
§ 4
 
1.    Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2.    Siedzibą Ośrodka jest miasto Miejska Górka ul. Rynek 33.
 
§ 5
 
1.    Ośrodek jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
Rozdział II
 
Zakres działania i zadania Ośrodka
 
§ 6
 
1.    Ośrodek jest Jednostką Organizacyjną Gminy powołaną do wykonania  zadań własnych i zleconych  z zakresu pomocy społecznej .
2.    Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę, należą:
1)   prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz  kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3)   przyznawanie pomocy rzeczowej,
4)   przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
6)   inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb mieszkańców gminy.
3. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,
    realizowanych przez gminę należy:
1)   udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2)   świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
3)   pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
4)   udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
5)   praca socjalna,
6)   sprawienie pogrzebu,
7)   zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji    powyższych  zadań.
4. Zadania zlecone gminie obejmują:
1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i    specjalnych okresowych,
3)   opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby , o których mowa w art. 27ust. 1 oraz w art. 31 ust.4a ustawy o pomocy społecznej,
4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
5)   przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
6)   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
7)   organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
8)   zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
9)   utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt. 3
 
Rozdział III
 
Organizacja Ośrodka
 
§ 7
 
1.  Na czele Ośrodka stoi kierownik.
2.  Ośrodek dzieli się na poszczególne stanowiska pracy.
3. Podziału na poszczególne stanowiska pracy dokonuje Kierownik w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 
Rozdział IV
 
Zasady funkcjonowania Ośrodka
 
§ 8
 
1.    Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady: praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego kierownictwa, podziału zadań pomiędzy kierownika i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

 § 9
 
1.    Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2.    Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu zadań Ośrodka i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.
 
§ 10
 
1.    Zakupy materiałów i usługi opiekuńcze są dokonywane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Rozdział V
 
Zadania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 11
 
1.    Kierownik:
1)   kierowanie całokształtem działalności Ośrodka,
2)   ustalanie  zasad organizacji Ośrodka,
3)   przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb i środków,
4)   analiza i ocena realizacji planu potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy społecznej,
5)   współpraca z organizacjami, grupami  oraz mobilizowanie środowisk lokalnych na rzecz pomocy społecznej,
6)   prowadzenie szkoleń pracowników Ośrodka,
7)   reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
8)   utrzymywanie stałej współpracy z Zarządem i Burmistrzem Gminy, Wojewodą przy pomocy  Wydziału Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz innych podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej,
9)   realizowanie zadań ustalonych przez Wojewodę przy pomocy Wydziału Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Poznaniu, który sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodków w województwie,
10)realizowanie pozostałych zadań wynikających z zakresu obowiązków,
2. Pracownicy:
1)   rozpoznanie potrzeb i sytuacji jednostek, grup i rodzin oraz wszelkich uwarunkowań środowiskowych dla celów pomocy społecznej w oparciu o wywiad środowiskowy,
2)   analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin przy wykorzystaniu ich możliwości , możliwości otoczenia , organizacji oraz instytucji,
3)   współdziałanie z służbą zdrowia , organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
4)   współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
5)   organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym ,
6)   zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
7)   kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
8)   przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
9)   udzielanie osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
10)zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
11)kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
12)prawidłowe i terminowe realizowanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy      a wynikające z zakresu  obowiązków,
13)przestrzeganie ustalonego przez kierownika trybu realizacji zadań i załatwiania spraw,
14)właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku i     dyscypliny pracy,
15)wykonywanie poleceń służbowych kierownika,
16)przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i ppoż.
17)dbanie o mienie Ośrodka,
18)podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 
Ponadto dodatkowo do obowiązków pracownika prowadzącego sekcję świadczeń należy:
a)    prowadzenie dokumentacji Ośrodka,
b)   pomoc przy sporządzaniu sprawozdań w terminach i formie określanych przez Wydział Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
c)    wystawianie decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń z pomocy  społecznej,
d)   prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych  oraz kierowanie osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o        Stopniu Niepełnosprawności  w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności,
e)    sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej w celu ich realizacji przez Skarbnika Gminy,
f)    prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 
Rozdział VI
 
 Kompetencje w zakresie podpisywania i akceptacji dokumentów
 
§ 12
 
 
1. Kierownik Ośrodka podpisuje:
 
1)   decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
2)   listy wypłat świadczeń, plany, sprawozdania, analizy i informacje dotyczące całej gminy w zakresie pomocy społecznej,
3)   korespondencję wychodzącą,
4)   zakresy czynności pracowników,
5)   dokumenty personalne dotyczące pracowników Ośrodka.
 
Rozdział VII
 
 Postanowienia końcowe
 
§ 13
 
 1.    Wszelkie zmiany do regulaminu uchwala Rada Miejska w Miejskiej  Górce.

Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.