Interaktywna mapa
STATUT   
OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ
   W   MIEJSKIEJ   GÓRCE
 
 
I. Przepisy ogólne
 
 
§ 1
 
1.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce jest  Gminną  Jednostką Organizacyjną na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr 56/XI/90 z dnia 30 kwietnia 1990 roku.
 
2.    Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Miejska Górka. Terenem jego działania jest obszar gminy  Miejska Górka.
 
3.    Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku  przy ul. Rynek  nr 33.
 
4.    Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminna Jednostka Organizacyjna podlega organizacyjnie i finansowo Radzie Miejskiej. Nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej sprawuje Zarząd Miejski w  Miejskiej  Górce.
 
 II. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
§ 2
 
1.    Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a także zapobiegać powstawaniu sytuacji trudnych.
2.    Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
 
1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej  
2)   analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3)   przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4)   pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5)   praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 
 
III. Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
§ 3
 
1.    Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek Pomocy na zewnątrz.
 
2.    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ponosi materialna odpowiedzialność za powierzone mu mienie.
 
3.    Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w  Miejskiej Górce.
 
 
 
§ 4
 
1.    Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Miejskiej w Miejskiej  Górce.
 
2.    Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu Gminy oraz dotacji Państwa na zadania zlecone.
 
3.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest roczny  plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.
 
 
IV. Postanowienia końcowe
 
 
§ 5
 
 
1.    Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 
2.    Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 
3.    Organizację i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik .

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.