Interaktywna mapa

Dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic klas I-III szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka_informacyjna_dla_nauczycieli

 

Ulotka_informacyjna_dla_rodzicow

·    podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miejska Górka oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

·    zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejska Górka;

·    zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Miejska Górka aktywizujących metod nauczania;

·    zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejska Górka oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych takich jak:

Projekt „Szansa na sukces ucznia- Indywidualizacja nauczania” ma doprowadzić do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie.

Zajecia dodatkowe realizowane w ramach Projektu odbywać się będą w salach lekcyjnych szkoły, do której dany uczeń bądź uczennica uczęszcza.

Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas I-III jest dostępny w budynku każdej szkoły podstawowej uczestniczącej w Projekcie na tablicy informacyjnej. Szczegółowy harmonogram określa rodzaj prowadzonych dodatkowych zajęć, nauczyciela prowadzącego, daty i godziny zajęć.

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych rytmiczno-tanecznie;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo-biologicznie;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie;

·     specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: korekcyjno-kompensacyjne;

·     specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim;

·     zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;

·     zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

·     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

·     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

·     zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

Każda szkoła podstawowa w ramach projektu organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb następujące zajęcia dodatkowe:

Rozpoznanie potrzeb uczniów i uczennic danej szkoły zostało dokonane przez zespół nauczycieli zatrudnionych w danej szkole podstawowej.

Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w Projekcie „Szansa na sukces ucznia –Indywidualizacja nauczania” zrealizuje zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego dostosowane do rozpoznanych potrzeb uczniów i uczennic klas I-III.

W ramach Projektu szkoły podstawowe doposażą swoja bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, jakie wprowadziły zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Udział uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) jest bezpłatny.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice, które w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej.

Okresem realizacji projektu jest rok szkolny 2010/2011 dla trzech szkół podstawowych natomiast w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce okres realizacji przypada na dwa lata szkolne, tj.  2010/2011 i 2011/2012.

Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie tj. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce, Szkole Podstawowej w Sobiałkowie, Szkole Podstawowej w Konarach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Konarach, Szkole Podstawowej w Dłoni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dłoni.

Poprzetargowa całkowita wartość projektu to 120.204,00 zł, z czego 85% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a 15% w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Gmina Miejska Górka realizuje projekt poprzez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, którym jest Konsorcjum firm: Centrum Edukacji ATUT-Wielkopolska, spółka Jawna z Kościana oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Victoria” Sp. z o. o. z Oławy.

Projekt „Szansa na sukces ucznia - Indywidualizacja nauczania” ma wesprzeć działania wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Miejska Górka w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Wprowadzona od 1 września 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje, iż indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

Projekt ten jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Projekt systemowy o nazwie „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Miejska Górka przystąpiła do realizacji projektu o nazwie „Szansa na sukces ucznia – Indywidualizacja nauczania” na podstawie podpisanej umowy nr: POKL.09.01.02-30-298/10-00 z dnia 6 grudnia 2010 roku o dofinansowanie projektu systemowego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, pełniącego role Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie wielkopolskim.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic klas I-III szkoły podstawowej.

INFORMACJA OGÓLNA 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 

 

 
 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.