Interaktywna mapa

Złoża węgla brunatnego w rejonie gminy Miejska GórkaKonińska spółka chce zbadać złoże węgla brunatnego w naszym rejonie ...POCZĄTEK DROGI DO BUDOWY KOPALNI ?Jak się okazuje, dosyć duże złoża węgla brunatnego znajdują się w rejonie gmin Krobia i Miejska Górka. W ostatnim czasie zainteresowanie nimi wykazuje Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., w poszukiwaniu nowych możliwości wykorzystania krajowych zasobów tego strategicznego od lat w polskiej energetyce paliwa.
Przedmiotem działalności spółki ZE "PAK" SA jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w trzech elektrowniach, Pątnowie, Koninie i Adamowie. Jej początki wiążą się z odkryciem w latach 40-tych złóż węgla brunatnego w rejonie Konina i Turku. W 1994 r. przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W 1999 r. inwestorem strategicznym w spółce został Elektrim SA. ZE "PAK" SA korzysta z zasobów węgla brunatnego dostarczanych z KWB KONIN w Kleczewie i KWB ADAMÓW w Turku. Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów z dotychczasowych złóż, ZE "PAK" powołał własną spółkę zależną PAK Górnictwo, której zadaniem jest pozyskiwanie brakujących ilości węgla brunatnego lub stworzenie podstaw przemysłu energetycznego w innym regionie.
W Polsce rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych. Spółka PAK Górnictwo, poszukuje w różnych częściach kraju nowych możliwości wydobywania węgla brunatnego, biorąc pod uwagę m. in. wielkość zasobów, umożliwiającą zabezpieczenie potrzeb modernizowanych elektrowni na najbliższe 50 - 60 lat.
W obrębie jej zainteresowań znalazł się nasz rejon, w literaturze fachowej nazywany złożem Poniec - Krobia. Pokłady te szacowane są na około 1,7 mld ton węgla brunatnego, przy czym zasoby w gminach Krobia i Miejska Górka odpowiadają potrzebom spółki. Złoże to zostało w przeszłości zbadane w bardzo niewielkim stopniu. Zatem podjęcie decyzji inwestycyjnych związanych z jego eksploatacją w przyszłości wymagałoby dokładnego rozpoznania, co wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnych i wszechstronnych badań geologicznych.
Obecnie Spółka PAK Górnictwo rozpoczęła w naszym rejonie serię spotkań, których celem jest informowanie władz i lokalnej społeczności o zainteresowaniu złożem oraz pozyskanie aprobaty dla idei jego rozpoznania i ewentualnej eksploatacji. Dnia 9 marca br., w Miejskiej Górce, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli burmistrz Karol Skrzypczak, radni i sołtysi miejskogóreckiej gminy oraz z ramienia konińskiej spółki: Zbigniew Bryja - prezes Zarządu, Katarzyna Chmiel - kierownik Biura Zarządu i Józef Homski - dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem.
Przedstawiciele PAK Górnictwo, oprócz informacji o  działalności produkcyjnej i inwestycyjnej swojego przedsiębiorstwa, zaprezentowali plany na najbliższe lata związane z tutejszym rejonem, obejmującym także naszą gminę. Odpowiadali też na pytania, których wiele pojawiło się w trakcie spotkania. - Zdajemy sobie sprawę, że w regionie tradycyjnie rolniczym nasze zamiary mogą budzić obawy. Zapewniamy jednak, że etap, do którego chcemy przystąpić, nie spowoduje żadnych zmian w środowisku. Jesteśmy na początku drogi do budowy kopalni, a wyniki badań geologicznych mogą zweryfikować nasze plany - wyjaśnił prezes Bryja. 
Złoże w rejonach gmin Krobia i Miejska Górka wstępnie szacowane jest na około 680 mln ton węgla brunatnego, z czego w okolicach Oczkowic znajduje się ok. 95 mln ton. Pokład położony jest na głębokości od 97,0 m do 160 m, a grubość jego warstwy wynosi średnio 11 m. Dla potwierdzenie danych i określenia stopnia opłacalności wydobycia węgla konieczne jest wywiercenie około 200 otworów (dotychczas wykonano tylko kilkanaście).  Uzyskane w ten sposób informacje mogą być dopiero podstawą opracowania projektu budowy kopalni i kosztorysu przedsięwzięcia. W przypadku pomyślnych wyników, przedsiębiorstwo mogłoby ubiegać się o koncesję na wydobywanie węgla ze złoża Poniec - Krobia.
Od przychylności lokalnych władz i mieszkańców spółka uzależnia podjęcie działań i wystąpienie do Ministerstwa Środowiska o wydanie zezwolenia na rozpoznanie złoża.  Decyzje co do przyszłości przemysłowej rejonu mogą zapaść dopiero po zakończeniu badań, czyli po upływie około dwóch lat. Jak zapewniają przedstawiciele ZE PAK, byłyby one w pełni skonsultowane z lokalnym środowiskiem. Liczą oni na to, że w działaniach przedsiębiorstwa mieszkańcy dostrzegą nie tylko zagrożenie, ale wręcz szansę na dalszy rozwój swoich gmin oraz partnerskie współistnienie przemysłu i wysokoproduktywnego rolnictwa w rejonie poza złożem. Spółka PAK Górnictwo gwarantuje, że gdyby w przyszłości zapadła wspólna decyzja o budowie kopalni węgla brunatnego, będzie to najnowocześniejsza kopalnia w Polsce, spełniająca wszelkie wymogi środowiskowe.IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.