Interaktywna mapa

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce


15 maja w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej. Oprócz radnych uczestniczyli w niej: burmistrz, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz inni zaproszeni goście. Sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz Karol Skrzypczak złożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której przedstawił informacje dotyczące m.in.: zrealizowanych i bieżących zadań – poinformował m.in. o zakończeniu inwestycji na ul. Hubala, przebiegu prac remontowych w sali widowisko-sportowej oraz na ul. Nowej w Dąbrowie, gdzie powstaje nowa droga. Przekazał również informacje dotyczące budowy ścieżki rowerowej Gostkowo-Niepart czy przekazania obsługi w zakresie odbioru ścieków spółce Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu. Następnie omówił projekty uchwał.

Po wystąpieniu burmistrza informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Policji i OSP przedstawili: Sylwester Sarbinowski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce i Zdzisław Musioł – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Miejskiej Górce. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej złożył jego kierownik, Bogusław Wnuk.

Na sesji radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

b) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,

c) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Miejska Górka,

d) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2017,

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,

W związku z wyczerpaniem porządku XXXI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący dziękując za przybycie, zamknął obrady.

Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - pobierz


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.