Interaktywna mapa

Rewitalizacja Gminy Miejska Górka, czyli kolejna szansa na rozwój!


Gmina Miejska Górka zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Miejska Górka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejska Górka. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Opracowany Program Rewitalizacji, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów z zakresu rewitalizacji.

W związku z powyższym, Burmistrz Miejskiej Górki serdecznie zaprasza interesariuszy, tj.: Mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli firm na konferencję podsumowującą w celu zapoznania się z finalną wersją dokumentu, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Zakres konferencji (prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana):

1. Prezentacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2. Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji Gminy Miejska Górka.
3. Przedstawienie listy inwestycji rewitalizacyjnych.

 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.