Interaktywna mapa

XX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce


 We wtorek, 28 marca br., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej. Sesję przeprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz, Karol Skrzypczak omówił projekty uchwał umieszczone w porządku obrad.

Jednym z głównych powodów tej Sesji była uchwała dotycząca zmian w budżecie, aby móc rozstrzygnąć przetarg budowy sali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce. Burmistrz poinformował, że sala będzie  szeroko adresowana do mieszkańców Gminy. Głównie będzie nastawiona na salę szkolną i działalność popołudniową, a także w okresie weekendów i wakacji. Po ostatnich zmianach została anulowana decyzja o przyznaniu kwoty 1.800.000,-zł dotacji na salę. Aktualnie wnioskujemy o kwotę 4.000.000,-zł, ponieważ parametry wskaźniki dochodowe stwarzają predyspozycję, aby ubiegać się o taką kwotę. Przygotowany wniosek jest bardzo dobrze uzasadniony.  W tym przypadku sprawdziło się przysłowie, że  nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Burmistrz wspomniał też, że zwiększając budżet, aby móc rozstrzygnąć przetarg, zostanie zmniejszony deficyt, uruchamiając wolne środki, które pozostały z roku ubiegłego. Gmina jest w dość dobrej sytuacji finansowej. Pozwoliłoby to zrealizować taką inwestycję bez pomocy zewnętrznej, aczkolwiek Burmistrz bardzo liczy na to, że zostanie przyznana ta kwota dotacji  na budowę sali sportowej.

Kolejna zmiana w budżecie dotyczy uzyskania dotacji na przebudowę ulicy 22 Stycznia w Miejskiej Górce. Nasza Gmina jako jedyna z Powiatu Rawickiego uzyskała wsparcie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zostanie ogłoszony przetarg i rozpocznie się realizacja tej inwestycji.

Następnym punktem było dostosowanie sieci szkół podstawowych. Burmistrz przedstawił Opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zdaniem rodziców, Kuratorium i Związków Zawodowych, szkoły już nawet w tej chwili są gotowe na przyjęcie uczniów klas siódmych i ósmych. Od 1 września siódma klasa, a w konsekwencji dalej ósma będzie w Szkole Podstawowej w Konarach, w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie i Szkole Podstawowej w Dłoni.

Burmistrz omówił uchwałę dotyczącą analizy i podsumowania etapu, na jakim Gmina się znajduje w odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego. To działanie zostało też wywołane zmianami, które zaszły w ubiegłym roku wprowadzającymi ograniczenie co do siłowni wiatrowej. Burmistrz poinformował, że wszystkie działania były przeprowadzone zgodnie z prawem. Inwestor w tej chwili posiada 26 pozwoleń na budowę wiatraków na terenie Gminy, a kolejne są w toku.

 

Podczas Sesji radni podjęli także uchwały w sprawie:

 

a.   dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024,

b.   zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

c.   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe, na okres od dnia
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

d.  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

e.  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

f.   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r., dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Miejska Górka,

g.  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miejska Górka,

h.  zmiany uchwały Nr XIX/101/17 z dnia 01-03-2017 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejska Górka „Samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 

W związku z wyczerpaniem porządku XX Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,

Przewodniczący, Zdzisław Goliński, dziękując za przybycie, zamknął obrady.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.