Interaktywna mapa

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


 

 

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Planowane rezultaty:
-objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- ustanowienie 2 rodzin wspierających;
- utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
- wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
- objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
- udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
- przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
- przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
- nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN

Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN

Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN

Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.

 

Rekrutacja główna prowadzona będzie:

 

- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie  2017-2018

1 Kwestionariusz rekrutacyjny 

2a Zasady uczestnictwa

2b Zasady uczestnictwa

2c Zasady uczestnictwa

3 Notatka z rozmowy oryginał

4 Karta oceny

5 Karta kwalifilacyjna

6 Deklaracja uczestnictwa + oświadczenie  

7 Oświadczenie uczestnika Projektu

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu Razem Przeciw Wykluczeniu

 

Harmonogram planowanych działań  realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Miejsce i czas realizacji

Termin realizacji

Zadanie Nr 3

Specjalizowane usługi opiekuńcze

Specjalizowane usługi opiekuńcze – usługi fizjoterapeuty świadczone są w miejscu zamieszkania Beneficjentów w godzinach                   od 7.00 do 11.00

od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Miejsce i czas realizacji

Termin realizacji

Zadanie Nr 6

SZKOŁA DLA RODZICÓW/Zwiększenie wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

Zajęcia dla rodziców : udział weźmie łącznie. Celem zajęć jest przygotowanie rodziców do samodzielnego rozwiązywania sytuacji wychowawczych wymagających relacji z dziećmi, wyeliminowanie zachowań niepożądanych, kształtowanie umiejętności społecznych, doskonalenie systemu wychowawczego rodziny i wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.

Zajęcia dla dzieci:udział w nich weźmie.Celem zajęć dla dzieci będzie wzmacnianie umiejętności społecznych z elementami profilaktyki  i kontroli złości.

Zajęcia wspólne dla rodzin ( rodzice + dzieci- Podczas zajęć rodzice wraz z dziećmi będą mieli możliwość zaobserwowania własnych zachowań poprzez wspólną zabawę, wzmocnią swoje więzi, będą podejmować próby zrozumienia siebie, będą budować poczucie własnej wartości. Wspólne zajęcia mają pozwolić nawiązać nieagresywne zachowania oraz umożliwi refleksje nad podstawami społecznymi gwarantującymi porozumienie w rodzinie.

Zajęcia dla rodziców

5 rodziców ilość godzin: 19 m-cy  x 4h/os. = 76 h

 

Zajęcia dla dzieci: 20 dzieci  ilość              godzin: 19 m-cy x 4 h/os. = 76 h

 

Zajęcia wspólne dla rodzin              ( rodzice + dzieci- 25 osób ilość godzin: 4 m-ce x 4h/os. = 16 h

Czas trwania zadania w  projekcie                       od  27.02.2017r                   do  31.12.2018r

 

INFORMACJA O SPOTKANIU  “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż najbliższe spotkanie w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędzie się 13 kwietnia 2017r o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14. 

 

 

INFORMACJA O SPOTKANIU  “SZKOŁA DLA RODZICÓW”
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż najbliższe spotkanie w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędzie się 16 maja 2017r o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14. 
 
 

INFORMACJA O SPOTKANIU  “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż najbliższe spotkanie w ramach projektu partnerskiego - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędzie się 19 czerwca 2017r o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14.

 

 

Wakacyjne spotkanie w ramach "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż najbliższe spotkanie w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędzie się w okresie wakacyjnym w terminach:

05 lipca 2017r o godzinie 12:00 przy Stadionie Sportowym „SPARTA” ul. Sportowa 9, 63-910 Miejska Górka
30 sierpnia o godzinie 15:00 w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14.
 
 

 INFORMACJA O SPOTKANIU "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż w dniu dzisiejszym 22 WRZEŚNIA 2017r o godzinie 16:00   w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się  spotkanie w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” 

 

 

 

INFORMACJA O SPOTKANIU “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż najbliższe spotkania w ramach projektu partnerskiego - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędą się w terminach 17 listopada o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14. oraz w dniu 8 grudnia 2017r które odbędzie się na Stadionie Sparta w Miejskiej Górce.

 

 

INFORMACJA O SPOTKANIU  “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż w dniu dzisiejszym 27 LISTOPADA 2017r o godzinie 16:00   w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się  spotkanie w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

 
 

INFORMACJA O SPOTKANIU  “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje,  iż najbliższe spotkania w ramach projektu partnerskiego  - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU dla zadania nr 6 „SZKOŁA DLA RODZICÓW” odbędą się w terminach 5 Stycznia 2018r o godzinie 16:00, 16 Lutego 2018r o godzinie 13:00 i 29 Marca 2018r o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce przy ul. M. Konopnickiej 14.        

 

                      

 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU SPOTKAŃ W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO “RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”DLA ZADANIA NR 6 “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

Spotkania w ramach „Szkoła dla Rodziców” odbywały się od lutego 2017r raz w miesiącu. Tematyka spotkań była różnorodna zgodna z programem przedstawionym przez trenerów, każdy znalazł tematykę dla siebie. Wspólne spotkania przynosiły wiele satysfakcji i zadowolenia. Rodzice z dziećmi zbudowali wzajemną relację komunikacyjną z zachowaniem pozytywnej dyscypliny. Było również mnóstwo zabawy śmiechu podczas świątecznego spotkania gdzie wspólnie pieczono ciasteczka i robiono świąteczne ozdoby.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.