Interaktywna mapa

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Uwaga pracodawcy!
 
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administarcyjnej Oświaty w Miejskiej Górce informuje, że pracodawcom, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
·        pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
·        młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
·        w przypadku nauki zawodu:
a.    4.848,46 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b.   8.080,77 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36miesięcy.
·        w przypadku przyuczenia do wykonania określonej pracy – 253,68 zł za każdy miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie :
(potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  1. Dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby .
  2. Umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  3. Dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młody pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie i zdał egzamin.
  4. Świadectwo ukończenia przez młodocianego szkoły zawodowej (lub w przypadku pobierania teoretycznej nauki zawodu w formie kursów zaświadczenie o ukończeniu tegoż kursu) .
  5. Zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy. Tylko w przypadku przerwania nauki i podjęcia jej u innego pracodawcy.
Jednocześnie przypominamy, że pracodawcy mają obowiązek zawiadomienia Burmistrza Miejskiej Górki o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem .
Dodatkowych informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce lub pod numerem telefonu 0-65 547 41 32
( w godzinach od 8.30 do 15.30)
 
 
 
 
 
 Zgłoszenie ucznia - Zalacznik nr 1
 
 Wniosek - Zalacznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.