Interaktywna mapa

Wnioski o stypendia szkolne

OGŁOSZENIE
WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE


Urząd Miejski w Miejskiej  Górce informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2009 roku do dnia 15 września 2009 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.
(w przypadku kolegiów termin składania do 15 października)
Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce tj. od godz. 7.30 do do godz. 15.30 w pokoju nr 15
Druki wniosków dostępne są w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno Administarcyjnej w Miejskiej Górce( ul. Rynek 33, pokój nr 15)  lub do pobrania ze strony internetowej: www.miejska-gorka.pl
Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
(licea, szkoły zawodowe), słuchaczom kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Stypendium nie przysługuje studentom.
Stypendium przysługuje uczniowi w przypadku, gdy dochód netto w rodzinie na jedna osobę nie przekracza 351,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Jeśli składamy wniosek w m-cu sierpniu to dochód wykazujemy za m-c lipiec, a jeśli składamy wniosek w m-cu wrześniu to dochód za m-c sierpień)
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
-zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
-oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
-zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych
-wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
-zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach ze środków publicznych
-odcinek renty/emerytury
-oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Zalacznik_nr_1


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.