Interaktywna mapa

Gmina Miejska Górka realizatorem programu UCZEŃ NA WSI

OGŁOSZENIE
 


Gmina Miejska Górka informuje swoich mieszkańców, że gmina kolejny rok będzie realizatorem programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".
Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem  programu "UCZEŃ NA WSI" jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi.
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania kosztów nauki będzie można składać w jednostce organizacyjnej gminy Miejska Górka tj. Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce (budynek Urzędu Miejskiego ul. Rynek 33, Miejska Górka, w pokoju nr 15 i 17 ( I piętro)
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2009
Wnioski dostępne także na stornie internetowej www.miejska-gorka.pl

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:
1) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) mieszka na terenie gminy Miejska Górka.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1)    w przeszłości, była stroną umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada średnie miesięczne dochody brutto w roku 2008 przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym czyli 1.531,20 zł.

2. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.


3. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały) ,
3) dojazdów do szkoły.


4. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.


 Warunkiem dokonania wypłaty dofinansowania będzie przedstawienie faktur VAT wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w okresie
od 1 września 2009 r. do 19 czerwca 2010 r .
W przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT uwzględnione będą inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty.

Zalacznik_nr_1


Zalacznik_nr_2


Zalacznik_nr_3


Zalacznik_nr_4
 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.