jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 01 lipca 2021

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

Sesja Rady Miejskiej odbyła się dnia 29 czerwca br. i została poprowadzona przez jej przewodniczącego Zdzisława Golińskiego. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia burmistrza Karola Skrzypczak, który omówił wszystkie projekty uchwał oraz złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Następnie przedstawił informacje dotyczące m.in.: zrealizowanych i bieżących zadań inwestycyjnych.

Dotyczyły one m.in. zwiększenia przez Urząd Marszałkowski o prawie 120 tys. zł kwoty dotacji na drogi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla trzech miejscowości: Rozstępniewa, Dłoni i Oczkowic czy budowie kanalizacji we wsi Roszkówko, dzięki pozyskanym środkom w kwocie 600 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poinformował też o pozytywnie rozpatrzonym wniosku, dotyczącym poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na przebudowę fragmentu komunikacyjnego, który dotyczy terenu znajdującego się przy miejskogóreckim cmentarzu. Szczegółowo wyjaśnił również na czym polegać będzie podejmowana uchwała, dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.

Następnie radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie:

a.  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

b.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

c.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

d.  wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka.

e. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”.