Opublikowano 24 września 2020

XXI sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XXI sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

XXI sesja Rady Miejskiej odbyła się w środę 23 września 2020 r. Po raz pierwszy od momentu pojawienia się koronawirusa obrady miały miejsce w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Oprócz radnych uczestniczyli w niej: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz naczelnicy wydziału komunalnego i referatu ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Sesja, poprowadzona przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Zdzisława Golińskiego rozpoczęła się o godzinie 13.00. W jej trakcie burmistrz, Karol Skrzypczak omówił wszystkie projekty uchwał oraz złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której przedstawił informacje dotyczące m.in.: zrealizowanych i bieżących zadań inwestycyjnych. Poinformował również: o przetargach na budowę dróg dojazdowych do pól oraz przeprowadzeniu postępowań przetargowych świetlic wiejskich w Dąbrowie i Gostkowie.

Na sesji radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie:

  • dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
  • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Pakosław,
  • wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejska Górka aportu do Spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu,
  • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  • zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 10 września 1991 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu".