Opublikowano 29 sierpnia 2019

XI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

28 sierpnia w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia burmistrza, który złożył informacje z działalności międzysesyjnej. Szczegółowo wyjaśnił czego dotyczą podejmowane właśnie przez radnych uchwały. Poinformował też o aktualnych inwestycjach – czyli m.in.: remoncie budynku szkolnego w Konarach i pracach, jakie zostały tam wykonane, podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rozstępniewo i Gostkowo, gdzie w ramach zadania powstanie łącznie ok. 8 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz ogłoszenia przetargu na wykonaniu drogi śladowej w Konarach i nawierzchni w Woszczkowie.

Pierwsza uchwała jednogłośnie podjęta przez radnych dotyczyła wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Zakrzewie (chodzi o dwie działki znajdujące się w sąsiedztwie kościoła i pobliskiego stawu). By miejskogórecki samorząd mógł złożyć wniosek o przejęcie tych terenów, konieczne było podjęcie uchwały upoważniającej burmistrza do nieodpłatnego nabycia tych nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. Burmistrz wyjaśnił, że chce je przejąć z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i kanalizacji. Docelowo ma na nich powstać plac zabaw oraz boisko.

Następnie radni podjęli cztery uchwały oświatowe dotyczące:

·         ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

·         ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka,

·         zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

·         określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin, poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka.

Z kolei dwie ostatnie podjęte uchwały dotyczyły spraw związanych z działalnością miejskogóreckiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejska Górka oraz wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Sesję o godzinie 14.00 zakończył przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.