Opublikowano 30 maja 2019

VII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

VII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

29 maja w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Oprócz radnych uczestniczyli w niej: władze gminy Miejska Górka, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz inni zaproszeni goście. Sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz Karol Skrzypczak złożył radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której przedstawił informacje dotyczące: zrealizowanych i bieżących zadań – poinformował m.in. o otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Woszczkowo i Konary), promesy na zakup nowego auta dla OSP Miejska Górka czy udzielenia wsparcia dla Orkiestry Dętej Miejska Górka na zakup nowego umundurowania. Przekazał również informację dotyczącą Raportu o stanie Gminy Miejska Górka za 2018. Raport został przekazania radnym do zapoznania się z jego treścią. Następnie burmistrz omówił projekty uchwał.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

a)      dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019 -2024,

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

c)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r., dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Miejska Górka,

d)     określenia  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć  oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

e)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka,

f)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym oczyszczalni ścieków w Karolinkach oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami stanowiącymi własność Gminy Miejska Górka,

g)      wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejska Górka aportu do Spółki Wodociągi Gminne Sp. z o. o. z siedzibą w Pakosławiu,

h)      zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miejska Górka,

i)        przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2018 rok,

j)        przystąpienia gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia o nazwie „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”.

Po podjęciu uchwał przewodniczący zakończył VII Sesję Rady Miejskiej w Miejskiej  Górce.