Opublikowano 30 września 2019

Rada wybrała ławników - przebieg XII Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Rada wybrała ławników - przebieg XII Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W czwartek, 26 września br. miejskogóreccy Radni spotkali się na XII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

Burmistrz, Karol Skrzypczak poinformował zebranych o aktualnie realizowanych oraz zakończonych inwestycjach. Po jego wystąpieniu nastąpiły wybory ławników sądowych. Opinię Zespołu opiniującego kandydatów odczytała Sekretarz Gminy, Joanna  Pląskowska. Następnie, w wyniku  tajnego głosowania, Radni dokonali wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie i Sądu Rejonowego w Rawiczu.

Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński  powołał Komisję Skrutacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie wyborów kandydatów. Zgłoszono jednego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie Jerzego Piątkowskiego oraz dwóch kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Rawiczu – Wawrzyńca Rocha Kowalskiego oraz Honoratę Urszulę Łebek.

Skład Komisji Skrutacyjnej przedstawiał się następująco: Maria Janiak, Urszula Dupiczak, Barbara Walkowiak. Za przyjęciem ich kandydatury, jako członków komisji, głosowali wszyscy obecni na sesji Radni.

W wyniku tajnego głosowania ławnikiem Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie został Jerzy Piątkowski, który uzyskał 13 głosów „za”. Ławnikami Sądu Rejonowego w Rawiczu zostali Wawrzyniec Roch Kowalski, który uzyskał 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu oraz Honorata Urszula Łebek, która uzyskała 12 głosów „za”,  1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Radni podjęli uchwały w sprawie:

a.  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019 -2024,

b.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

c. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce,

d.  zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

e.  zmiany uchwały Nr XV/80/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych.

W związku z wyczerpaniem porządku XII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący dziękując za przybycie, zamknął obrady.