Opublikowano 29 maja 2019

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKA GÓRKA

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKA GÓRKA - zdjęcie

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miejskiej Górki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 19 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKA GÓRKA 2018 R. - pobierz

Zgłoszenie o do debaty nad raportem - pobierz