Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo

 

 Dnia 09.08.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego

a Gminą Miejska Górka została podpisana umowa o dofinansowania Projektu
pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”

nr RPWP.04.03.01-30-0004/18-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”

Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu wynosi 5.263.680,45 zł, a współfinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 3.637.502,75 zł.

Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, w aglomeracji Miejska Górka wskazanej w V aktualizacji KPOŚK, w powiecie rawickim w woj. wlkp. Zebrane ścieki z Rozstępniewa i Gostkowa odprowadzane będą rurociągiem tłocznym poprzez działki obrębu geodezyjnego Karolinki i Miejska Górka (należące również do aglomeracji) do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce. Beneficjentem końcowym projektu jest gmina Miejska Górka. Beneficjentami ostatecznymi, do których skierowany jest niniejszy projekt, będą wszyscy mieszkańcy gminy, dla których realizacja inwestycji oznaczać będzie poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie możliwości inwestycyjnych poprzez uzbrojenie nowych terenów w sieć kanalizacyjną oraz rozwój obszarów wiejskich gminy.

Docelowo beneficjentami będą także mieszkańcy regionu przez który przepływa rzeka Dąbroczna i całej zlewni rzeki Odry. W wyniku realizacji inwestycji liczba osób obsługiwanych przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wyniesie 588.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ma za zadanie odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstw domowych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Karolinkach. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 8,798 km, w tym łączna długość planowanych przyłączy kanalizacyjnych wyniesie ok. 0,868 km. Planowane jest również wykonanie 7 przepompowni ścieków.

Obszar, na którym planowana jest inwestycja, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, stanowią: pas drogi powiatowej, pasy dróg gminnych, pas drogi prywatnej oraz przejście pod korytem rzeki Dąbroczna. Przebieg trasy planowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowany będzie w istniejących ciągach komunikacyjnych.

Projekt wpisuje się w pełni w cel poddziałania 4.3.1. - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Bezpośrednimi celami projektu jest dostosowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Miejska Górka do wymogów prawa polskiego oraz wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie (V AKPOŚK), zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji, dla których podłączenie jest technicznie i ekonomicznie możliwe, oraz zapewnienie możliwości ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym doliny Dąbroczny (zlewnia rzeki Baryczy) oraz jej naturalnego otoczenia.

Planowane efekty:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), EPC - 0

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM - 588

Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM - 588

Artykuły:

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Rozstępniewie i Gostkowie

Podpisanie umowy z wykonawcą

Rozstępniewo i Gostkowo wkrótce zostaną skanalizowane